Home / Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Wanneer iemand van mening is dat Beautiful Minds in haar taak tekortschiet, of het niet eens is met de handelswijze van Beautiful Minds en men komt er niet in goed onderling overleg uit, zijn er verschillende mogelijkheden. Wij vinden het prettig als u met ons hierover open en eerlijk communiceert. Onze doelstelling is een klimaat te creëren waarin u, uw familieleden en relaties open kunnen communiceren met onze medewerker(s). Met suggesties ter verbetering en aanmelden van klachten/bezwaren helpt u ons om onze werkwijze, dienstverlening en andere aspecten van onze organisatie te verbeteren.

Iedere bewindvoerder heeft een klachtenregeling volgens de wettelijk gestelde kwaliteitseisen, waarin staat beschreven hoe een klacht kan worden ingediend en binnen welke tijdsbestek hierop zal worden gereageerd. Het gaat hier om regeling klachtenprocedure. Voor het aanmelden van klachten en bezwaren en of suggestie(s) tot verbetering verwijzen wij u naar het klachtenformulier.

Mocht het niet lukken om via de klachtenregeling tot een genoegzame oplossing te komen, dan kunt u zich vervoegen tot de geschillencommissie van een van de brancheverenigingen. Daarnaast is er de mogelijkheid om de klacht in te dienen bij de kantonrechter, deze is er immers om te controleren of Beautiful Minds haar taken goed uitvoert. In een brief aan de kantonrechter kan uitgelegd worden waarom Beautiful Minds tekortschiet. De kantonrechter zal dan beoordelen of een klacht gegrond is. Voor adressen raadpleegt u de beschikking of de website rechtspraak.nl

Top