Home / P-Teams

P-Teams

De Stichting PaFemme
Op 3 juli 2003 was door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, handelende in overeenstemming met de minister van Vreemdelingenzaken en Integratie voor een periode van twee jaar (tot juli 2005) de Commissie Participatie van Vrouwen uit Etnische Minderheden (PaVEM) ingesteld. Deze commissie bestond uit: Paul Rosenmöller (voorzitter), Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima, Hans de Boer, Lillian Callender, Hans Dijkstal en Yasemin Tümer. De commissie heeft als één van haar doelen de stichting Participatie Team geïnstalleerd. Het eerste landelijke participatieteam bestaande uit betrokken en succesvolle allochtone vrouwen die op verschillende terreinen van de samenleving actief zijn. Deze stichting heeft inmiddels haar naam gewijzigd in stichting PaFemme en zet de beweging voort die door de commissie PaVEM in gang is gezet.

De missie van PaFemme luidt:
Het stimuleren van de participatie van zwarte, migranten en vluchtelingenvrouwen met het accent op economische onafhankelijkheid ter bevordering van een multiculturele samenleving. De definitie van participatie is voor ons: Vanuit je eigen kracht actief deelnemen op sociaal economisch en/of maatschappelijke terreinen. Deze informatie is afkomstig van de website van stichting PaFemme (www.pafemme.nl). Voor meer informatie kun je uiteraard op de website terecht.

Een P -team kan verschillende taken hebben

  • Adviseren over gemeentelijk beleid rond thema's als integratie en participatie van alle inwoners in een gemeente;
  • Signaleren van ontwikkelingen en knelpunten;
  • Onderzoeken welke problemen onder allochtone vrouwen leven;
  • Netwerken vormen, versterken van de eigen achterban, dwarsverbanden leggen met andere organisaties;
  • Voorbeeldfunctie;
  • Organisatiefunctie, P -teams kunnen mensen bij elkaar brengen, vrouwen uit hun isolement halen.

Top