Skip to content

Inzicht in de belemmeringen en de mogelijkheden voor financiële zelfredzaamheid
Toeslagen, naheffingen, afrekeningen in een vreemde taal en dat ook nog online regelen? Voor veel statushouders blijkt dit een (te) grote opgave. Wie in Nederland een verblijfsstatus krijgt, moet gaan inburgeren. DUO verstrekt daartoe 10.000 euro in de vorm van een lening, die wordt kwijtgescholden als men binnen drie jaar slaagt voor het inburgeringsexamen. Maar lang niet iedere statushouder haalt zijn certificaat binnen deze termijn.

Grote kans op schulden
Ook psychische problemen, een klein sociaal netwerk en cultuurverschillen rondom geldzaken, belemmeren de financiële redzaamheid van statushouders. Het is daarom moeilijk om schulden te vermijden.

Financieel ontzorgen statushouders verplicht sinds 1 januari 2022: hoe loopt het?
Zorgen over financiën of gebrek aan kennis over het Nederlandse (financiële) stelsel kunnen tot financiële problemen leiden bij statushouders en een belemmering vormen voor succesvolle integratie en participatie. Gemeenten zijn in het nieuwe inburgeringsstelsel, dat is ingevoerd op 1 januari 2022, verplicht om bijstandsgerechtigde statushouders de eerste zes maanden na huisvesting in de gemeente financieel te ontzorgen. Wat zijn de eerste ervaringen hiermee?

Begeleiden naar financiële zelfredzaamheid
Tegelijkertijd zetten gemeenten zich inzetten om statushouders te begeleiden naar financiële zelfredzaamheid. Statushouders zijn een kwetsbare groep waar problematische schulden kunnen ontstaan. Het is van belang om in een vroeg stadium aandacht te besteden aan deze doelgroep.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:
• Belemmeringen voor financiële zelfredzaamheid
• Bouwstenen en initiatieven om financiële zelfredzaamheid van statushouders te vergroten
• Cultuursensitief werken: hoe doe je dat?
• Ervaringen met het nieuwe inburgeringsstelsel sinds 1 januari 2022: hoe pak je ‘financieel ontzorgen’ aan als gemeente? (enkele voorbeelden uit de praktijk)

Back To Top