Skip to content

Wat is beschermingsbewind?

In 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in werking getreden. Deze wet schrijft voor dat gemeenten ondersteuning bieden aan inwoners met (problematische) schulden. Tegelijkertijd biedt de Wgs gemeenten ook de ruimte om groepen (tijdelijk) uit te sluiten van hulp. Het niet op orde hebben van de administratie, onvoldoende motivatie of een recent eerder beroep op schuldhulpverlening zijn veel voorkomende uitsluitingsgronden.

De dagelijkse praktijk laat zien dat er voor mensen met problematische schulden zelden passende ondersteuning is. Dit is een groot probleem binnen onze samenleving: het voortbestaan van een dergelijke schuldsituatie ontregelt het leven enorm. Zorgen of zelfs ruzies om financiën kunnen relaties met familie en vrienden behoorlijk onder druk zetten. Als er beslag is gelegd op het inkomen valt het niet mee om passende woonruimte te vinden of vast te houden. En voor werkgevers zijn loonbeslagen (te) vaak een aanleiding om een tijdelijk contract niet te verlengen. Ook hierdoor komt de economische zelfredzaamheid in geding.

We hebben bewindvoering in onze diensten opgenomen omdat we preventief en duurzaam resultaat willen boeken. Het voorkomen van schulden en mensen daarbij begeleiden vraagt maatwerk en ondersteuning in het gedrag.

Beautiful Minds BV onderscheidt zich binnen deze dienstverlening door haar methodische manier van werken: in het traject wordt op zoek gegaan naar de intrinsieke motivatie van de cliënt. Schulden zijn immers een gevolg van een bepaald gedrag. Wij gaan op zoek naar de oorzaken en gaan voor inzicht en gedragsverandering. Vervolgens is het aan de cliënt om zich te committeren aan het eigen plan van aanpak, waarop de begeleiding van start gaat.

Vindt u het moeilijk met geld om te gaan?

Vindt u het lastig uw belangrijke post of uw administratie bij te houden? Heeft u betalingsachterstanden of schulden? Dan is hulp van een beschermingsbewindvoerder misschien iets voor u. Een beschermingsbewindvoerder maakt uw geld-zaken namelijk voor u in orde en communiceert met uw schuldeisers als u schulden heeft. U hoeft dan uw geldzaken niet meer zelf te regelen. Dus geen stress meer over ongeopende post of onbetaalde huur. Een bewindvoerder geeft u rust en zekerheid.

Wanneer start het beschermingsbewind?

Beschermingsbewind vraagt u aan bij de kantonrechter. Tegelijk met het bewind kunt u ook mentorschap aanvragen. Dit kan nodig zijn als de betrokkene ook zijn verzorging, verpleging en begeleiding niet zelf kan regelen.

 1. Een verzoeker verstuurt aanvraagformulier en bijlagen naar de kantonrechter.
 2. De rechtbank verstuurt de uitnodigingen voor de zitting.
 3. Belanghebbende familieleden die niet akkoord zijn, kunnen een verweerschrift opsturen.
 4. De zitting: de kantonrechter behandelt het verzoek met:
  – de verzoeker
  – de persoon voor wie het bewind bedoeld is (de betrokkene)
  – de voorgestelde bewindvoerder(s)
  – belanghebbende(n) (die verweer voeren)
 5. De kantonrechter doet uitspraak: hij beslist of hij akkoord gaat met het verzoek.
 6. Iedereen die op de zitting was, krijgt per post de uitspraak toegestuurd.
 7. Hoger beroep kan binnen 3 maanden na de uitspraak worden ingediend.

Wat doet een bewindvoerder voor u?

Als eerste maakt de bewindvoerder uw dossier inzichtelijk. Dat betekent dat de bewindvoerder een overzicht maakt van uw inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden. Op basis van dit overzicht maakt hij een budgetplan. Ook schrijft hij een brief aan iedereen die iets met uw geldzaken te maken heeft.

Verder opent de bewindvoerder een beheerrekening waarmee hij uw geldzaken kan regelen. De bewindvoerder bepaalt aan de hand van uw inkomsten en uitgaven hoeveel leefgeld hij u per week kan betalen. U krijgt zelf ook een nieuwe rekening met een pinpas. Op deze rekening wordt het afgesproken leefgeld gestort. Dit geld mag u zelf beheren. Hiermee betaalt u uw boodschappen en huishoudelijke uitgaven.

Als u toch iets anders wilt kopen, kunt u daar afspraken over maken met de bewindvoerder. De bewindvoerder kijkt dan of daar geld voor is. Als er geen geld is, kunt u afspreken om ervoor te sparen als het budget dit toe laat.

Binnen drie maanden maakt de bewindvoerder het eerste verslag over uw financiële situatie. Dit heet een boedelbeschrijving. Dat is een overzicht van al uw bezittingen en schulden. De bewindvoerder stuurt deze boedelbeschrijving naar de rechtbank. Als de rechtbank deze boedelbeschrijving goedkeurt, dan moet de bewindvoerder één keer per jaar opnieuw verslag uitbrengen aan de rechtbank. Dit heet de rekening en verantwoording.

U heeft minimaal één keer per jaar contact met de bewindvoerder om te kijken hoe het gaat. U kunt natuurlijk ook tussentijds een afspraak maken. Ook kunt u bij belangrijke vragen telefonisch of per mail contact opnemen met uw bewindvoerder.

Wat doet de bewindvoerder achter de schermen?

De bewindvoerder bepaalt het bedrag waarmee u uw dagelijkse uitgaven zoals boodschappen kunt doen. wilt u een grote aan- of verkoop doen van bijvoorbeeld een auto of woning, dan heeft u de goedkeuring van uw bewindvoerder en mogelijk de rechter nodig. Dat geldt ook als u een contract wilt afsluiten. Want deze stappen kunnen gevolgen hebben voor uw geldzaken. Om uw geldproblemen te verminderen, doet de bewindvoerder nog meer. Een beschermingsbewindvoerder:

 • opent en beheert uw bankrekeningen;
 • ontvangt en beheert uw financiële post. De post die u ontvangt moet u daarvoor doorsturen;
 • zet een handtekening onder brieven over geldzaken;
 • regelt uw belastingaangifte (box 1) en belastingteruggave;
 • vraagt de toeslagen en inkomenstoeslagen aan;
 • vraagt bijzondere bijstand aan voor de kosten van het bewind als u daar recht op heeft;
 • houdt contact met belangrijke instanties en geeft wijzigingen door;
 • vraagt kwijtschelding aan voor gemeentebelasting en waterschapbelasting, als u daar recht op heeft;
 • regelt de betaling van uw vaste lasten;
 • treft als dit mogelijk is een afbetalingsregeling bij kleine schulden;
 • vraagt als dit nodig is een schuldregeling aan;
 • sluit vereiste verzekeringen af wanneer het budget dit toelaat;
 • dient declaraties in bij verzekeringen;
 • legt jaarlijks verantwoording af voor uw geldzaken bij de rechtbank;
 • beheert het PGB (persoonsgebonden budget);
 • regelt de verkoop van uw huis, grond of indien noodzakelijk, aandelen;
 • ondersteunt u bij het aanvragen van alimentatie als dit van toepassing is.

Wat doet de bewindvoerder niet?

Een beschermingsbewindvoerder houdt zich niet bezig met:

 • ingewikkelde belastingaangiften (box2 en 3). Dit kan wel tegen betaling van een extra tarief;
 • taken die te maken hebben met geldzaken van ondernemersactiviteiten;
 • ingewikkelde nalatenschappen;
 • de ontruiming van de woning, tenzij er een machtiging is van rechtbank;
 • meegaan naar vaak voorkomende zittingen bij de rechtbank;
 • meegaan naar instanties, zoals het UWV, de sociale dienst, de tandarts, het ziekenhuis, enz.;
 • het doen van aangifte bij de politie;
 • het afhandelen van hoge schulden.

Wat wordt er van u verwacht?

Het is de bedoeling dat u goed samenwerkt met de bewindvoerder en dat u zich houdt aan de afspraken die u met de bewindvoerder maakt. De bewindvoerder kan u dan helpen om uw geldzaken te verbeteren. Dit is natuurlijk best een lastige en tijdrovende klus. Geef uw bewindvoerder dus de tijd om uw schulden aan te pakken en het budget op orde te krijgen.

Wat zijn de kosten?

De hulp van een bewindvoerder kost natuurlijk wel geld. Deze kosten worden elk jaar vastgesteld door de overheid. Als uw inkomen te laag is, kunt u voor deze kosten bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente. Als u hier recht op heeft, vraagt de bewindvoerder dit voor u aan. Dan vallen de kosten erg mee.

Ik ben benoemd tot bewindvoerder. Wat nu?

Bewind opstarten

Als u tot bewindvoerder bent benoemd, kunt u het bewind opstarten.

Boedelbeschrijving opstellen

Uiterlijk 4 maanden na uw benoeming tot bewindvoerder moet u een boedelbeschrijving hebben opgesteld.

Administratie bijhouden

Houd de maandelijkse inkomsten en uitgaven bij, en voer uw taken als bewindvoerder uit.

Rekening en verantwoording opstellen

Stel elk jaar een rekening en verantwoording op.

Vijfjaarlijkse evaluatie

Maak na elke 5 jaar een evaluatie.

Bewind wijzigen of stoppen

Dien een verzoek in voor een nieuwe of tweede bewindvoerder, of stop het bewind.
Einde bewind

Over Beautiful Minds BV

Wij werken met een unieke manier van uitwisseling van ervaringen, waarbij vraag en aanbod bij elkaar komen. Onder de noemer vraag en aanbod scharen wij alles, in de breedst mogelijke betekenis ervan. De zorg voor elkaar staat centraal, net als het doorzettingsvermogen om samen een praktische oplossing te bedenken waar iedereen baat bij heeft.

Wij helpen u om uw financiële situatie weer op de rit te krijgen. Het individu staat voor ons centraal, ontkokerd denken en doen, de verbinding zoeken met de samenwerkingspartners in het belang van de cliënt
.

Neem contact met ons op

Binnen onze manier van werken staat maatwerk centraal. Dat wil zeggen dat wij voortdurend in gesprek zijn, om tot een passende oplossing te komen. Het delen van kennis door verbindingen aan te gaan maakt de samenwerking sterker in het voordeel van de klant. Kom een kijkje nemen bij ons in de keuken.

Back To Top