Skip to content

Naar een vernieuwde en integrale aanpak -integratie van migranten en vluchtelingen. Beautiful minds denkt mee vanuit de visie van werkgever en reintegratie.

Gemeenten hebben een verantwoordelijkheid bij de inburgering en integratie van vluchtelingen.Toenemende aantallen hebben geleid tot vragen en opgaven rondom huisvesting, maatschappelijke betrokkenheid, integratie en participatie. Gemeenten staan voor een groter wordende uitdaging om vluchtelingen betrokken te krijgen en houden onder meer door participatie op de arbeidsmarkt.

Regio Venlo wil samen met partners in de regio komen tot een meer integrale aanpak van de integratie van statushouders en migranten in bredere zin. We willen verschillende benaderingen verkennen en toepassen om zo inzicht te krijgen in welke aanpak het meeste bijdraagt aan de maatschappelijke en economische participatie van vluchtelingen in onze regio. Momenteel bestaat er de mogelijkheid om een projectvoorstel in te dienen binnen de EU (Urban Innovative Actions , ERDF) om verschillende innovatieve aanpakken in onze regio te verkennen en toe te passen. Er zijn zeer aanzienlijke subsidiegelden te verwerven, maar die moeten wel vóór 31 maart 2016 aangevraagd zijn. De regiogemeenten willen deze kans graag aangrijpen. Om te komen tot een goed en gezamenlijk voorstel is uw input en betrokkenheid van groot belang.

Het voorstel wordt de komende weken nader uitgewerkt door onderzoekers van Wageningen UR,subsidieadviseurs, betrokkenen van gemeenten en partnerorganisaties vanuit zorg, maatschappij,wonen en werk. We willen graag met u de doelstellingen en aanpak bespreken en afstemmen.

Daarom nodigen we u uit voor een bijeenkomst in de middag van 1 maart a.s.

Deze middag heeft drie doelen:
1. Te komen tot een aanscherping van de huidige vraagstukken en doelstelling rondom integratie van vluchtelingen in de Regio Venlo; een eerste aanzet is gegeven in de appendix.
2. Te komen tot een definiëring van en keuze voor verschillende proeftuinen, waarin we aan de slag gaan met vernieuwende aanpakken. De verwachting is dat we ongeveer vier proeftuinen definiëren.
3. Bepalen welke organisaties een bijdrage willen en kunnen leveren aan de invulling en uitwerking van één of meerdere proeftuinen

Om deze doelen te halen, is input van verschillende organisaties noodzakelijk. Tijdens deze middag krijgt u meer informatie over het project maar gaat u ook zelf aan de slag tijdens interactieve sessies.
Op deze manier willen we ideeën genereren en combineren die vervolgens nader uitgewerkt zullen worden.

Back To Top